پارک ملی پابند

 مجموعه  ششم   تصاویر   

مجموعه  ششم:  تصاویری چند از فرونشست زمین،  زمین لغزش و فرسایش های آبی شدید در پارک ملی پابند ناشی از جنگل زدایی

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - خالی شدن زیر جاده و دریغ از یک علامت هشداردهنده به رانندگان عبوری 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - خالی شدن زیر جاده و دریغ از یک علامت هشداردهنده به رانندگان عبوری 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - فرونشست جاده

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - فرونشست جاده

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - فرونشست جاده

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - فرونشست جاده

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - فرونشست جاده

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

39 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی