منطقه حفاظت شده پرور

 مجموعه هفتم   تصاویر   

مجموعه هفتم :  آبخیز های زخم خورده از ساخت جاده تدارکاتی برای سد فی نسک در منطقه حفاظت شده پرور ، کوهستان های مجاور روستاهای فی نسک و تلاجیم

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور -  چشم اندازی از کوه " فی نسک" ، در بخش شمالی دره سفید رود

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور -  چشم اندازی از کوه " فی نسک" ، در بخش شمالی دره سفید رود

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور - ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک در مجاور روستا های تلاجیم و فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور - رودخانه سفید رود  و  ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک در مجاور روستا های تلاجیم و فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور - رودخانه سفید رود  و  ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک در مجاور روستا های تلاجیم و فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور - رودخانه سفید رود  و  ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک در مجاور روستا های تلاجیم و فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

32 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی