منطقه حفاظت شده پرور

 ادامه مجموعه هفتم   تصاویر   

مجموعه هفتم :  آبخیز های زخم خورده از ساخت جاده تدارکاتی برای سد فی نسک در منطقه حفاظت شده پرور ، کوهستان های مجاور روستا های فی نسک و تلاجیم

 

منطقه حفاظت شده پرور - رودخانه سفید رود  و  ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک در مجاور روستا های تلاجیم و فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور -  ابتدای راه تدارکاتی سد فی نسک  و آبخیز های زخم خورده

علامت های  زرد = راه تدارکاتی سد فی نسک

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور -   راه تدارکاتی سد فی نسک  و آبخیز های زخم خورده

علامت های  زرد = راه تدارکاتی سد فی نسک

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

 

سد فی نسک

منطقه حفاظت شده پرور -   راه تدارکاتی سد فی نسک  و آبخیز های زخم خورده تا سر آشیبی دره عمیق سفید رود

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

سد فی نسک

منطقه حفاظت شده پرور -   نمای دیگری از آبخیز های زخم خورده راه تدارکاتی سد فی نسک  و دره  سفید رود در پیشکوه های " سرطلا "

علامت های  زرد = راه تدارکاتی سد فی نسک

فلش های آبی = به سوی دره سفید رود را نشان می دهد که در صورت اجرای طرح سد فی نسک و با انفجار های پیاپی و تخریب آبخیز و ریخته شدن سنگ و خاک به داخل دره عمیق و کم عرض سفید رود ، قطعا نه آبخیزی بر جای خواهد ماند و نه دره ای که این به معنی برهم خوردن اکوسیستم بسیار شکننده این منطقه خواهد بود که پیامد های حیاتی بسیاری  خواهد داشت !

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

 

 

 

سد فی نسک

منطقه حفاظت شده پرور -   نمای دیگری از آبخیز های زخم خورده راه تدارکاتی سد فی نسک  و دره  سفید رود در پیشکوه های " سرطلا "

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  1391

 

33 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی