منطقه حفاظت شده پرور

 مجموعه هشتم  تصاویر   

مجموعه هشتم : چشم انداز هایی از کهن روستا های ملاده( ایوک )، فی نسک، تلاجیم ، کاورد که در صورت  ساخته شدن  سد فی نسک آسیب های جدی خواهند دید

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -  سفید رود - ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

34 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی