منطقه حفاظت شده پرور

مجموعه دوم  تصاویر   

 

مجموعه دوم : تصاویری چند از درختان کهنسال اُرس -گردو و... در منطقه حفاظت شده پرور

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور- درخت  کهنسال  اَُرس Juniperus در  فی نسک دور این درخت (یقه) 2 متر و 70 سانتیمتر -سن تقریبی بیش از سیصد سال

 دایره قرمز در عکس های زیر با وضوح بیشتری تصویر شده است

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت  کهنسا ل اَُرس Juniperus  در  فی نسک  دور این درخت(یقه)  2 متر و 70 سانتیمتر - سن تقریبی بیش از سیصد سال

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :مینا محبوبی - پاییز1391

 

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت  کهنسال  اَُرس  Juniperus  در    فی نسک  

عکس از :مینا محبوبی - پاییز1391

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت  کهنسال اَُرس Juniperus  در  فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :مینا محبوبی - پاییز1391

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور- درخت  کهنسال اَُرس Juniperus  در  فی نسک  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور- درختان کهنسال اَُرس Juniperus  در روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

 

 

 

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درختان کهنسال اَُرس Juniperus  در روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :مینا محبوبی - پاییز1391

9 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی