چشم اندازهائی از شگفتی های جنگل های هیرکانی   منطقه حفاظت شده شش رودبار

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

رنگین کمان چهره پاییزی جنگل های هیرکانی در منطقه حفاظت شده شش رودبار

 عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 آمیزه ای  شگفت انگیز از  صخره و جنگل  در بستر رودخانه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

توپوگرافی شگفت انگیز - ریز دره ها و یال های هم راستا  با پوشش جنگلی

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

 شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

آمیزه ای  شگفت انگیز از  صخره و جنگل  در بستر رودخانه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

2  از 21

 ادامه

 صفحه اصلی