زربين

    Cupressus sempervirens

ادامه  مطالب

 

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 زربین - ذخیره گاه جنگلی حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

*  در مقابل خشكي هوا بسيار مقاوم است

*تحت تاثير آب وهواي مديترانه اي رشد مي كند .  

* درختي است نورپسند

*چوب آن شكري رنگ متمايل به قهوه اي  است

 *به واسطه داشتن صمغ   این درخت بسیار معطر .

 *ارتفاع درخت  10 ، 20 و به  50 متر نیز مي رسد .

زربین-  ذخیره گاه جنگلی حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 زربین   -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

*ميوه هاي آن گرد و زايده دار و از فندق درشت تر است

*تكثير آن از راه بذر انجام مي شود .

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از مینا محبوبی   - اردیبهشت  1387

 

*ریشه های قوی این درخت موجب پایداری آن در شیب های تند و پرتگاهها شده است و همچنین موجب کنترل فرسایش خاک در  این نوع شیب های تند شده است که عموماً نیز آهکی هستند .لذا با قطع آنها تخریب خاک با سرعتی باور نکردنی انجام می شود .

*خاک این توده جنگلی مارن آهکی است . در این خاک پهن برگان قادر به زندگی نیستند  ولی زربین بخوبی با این خاک سازگار است . . بنا براین با حذف این جنگل ها ،  جز تخریب های  وسیع و فرسایش های شدید  و عاری شدن  این کوه ها از درخت  نتیجه ای  در بر نخواهد داشت !

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

جنگل های باستانی -شمال-  ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  -  -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

 2 از 4

ادامه  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

صفحه اصلی