شاهکار مدیریت منابع طبیعی و مدیریت پسماند درشرق مازندران

ذخیره زباله ساری در دل ذخیره گاه اُرس

 

تصاویری از فاجعه دفن زباله های ساری در ذخیره گاه اُرسJuniperus

 

    

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس

عکس از :  طیبه موسوی   - 1391

 

 

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس

عکس از :  طیبه موسوی   - 1391

 

 

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس

عکس از :  طیبه موسوی   - 1391

 

 

زباله ساری

عکس از :  مینامحبوبی   - 1391

 

 

زباله ساری

عکس از :  مینامحبوبی   - 1391

 

2 از  9

 ادامه

     صفحه اصلی