آلاگل ، آجي گل  و آلماگل

Alagol ,Ulmagol & Ajigol

سه تالاب در یک سایت بین المللی رامسر

 

 

تالاب بین المللی  آجی گل - تالاب بین المللی آلماگل   تالاببین المللی آلاگل 

 

 

 

گياهان  تالاب بین المللی  آلاگل  يا در حاشيه تالاب قرار دارند نظير " گز " و يا  ريشه در آب  دارند نظير لوئي .  تلفيق اين دو  ، چشم انداز هاي بسيار شگفت انگيزي را در اين تالاب بوجود آورده است. از گونه هاي گياهي تالاب  مي توان به  گونه های زیر اشاره داشت :

 Carex spجگن  -  Typha angustifolia  لوئي–گرز  -Tamarix aphylla شورگز– گز شاهي  - Potamogeton pectinatus  بارهنگ آبي شانه اي -    Phragmites australis   ني  - Ceratophyllum demersumعلف شاخي غوطه ور - Ranunulus trichophyllus    آلاله ميوه کرکي- Juncus spp   صوف-سازو -Polygonum  amphibium     هفت بند دوزيست  

 

 

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

IRAN-ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  -  GOLESTAN  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  -  IRAN-GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  - IRAN -GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

-عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

IRAN-ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  -  GOLESTAN  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

RAN-ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  -  GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

Iعکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

IRAN-ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  -  GOLESTAN  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

ALAGOL INTERNATIONAL WETLAND  - IRAN- GOLESTAN  Province

تالاب بین المللی آلاگل-  ایران  - استان گلستان

عکس از نسرین دخت خطیبی -1384

 

2از 6

ادامه

صفحه اصلی